Senast publicerat 24-05-2021 16:35

Plenarprotokollets huvudsida PR 73/2016 rd Plenum Tisdag 21.6.2016 kl. 14.00—0.59

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 00.59. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.00 och 20.03—22.54), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—18.00 och 22.54—0.59) och andre vice talman Paula Risikko (18.00—20.03) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-67649Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 17.6.2016 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 6/2016 rd om utrikes- och säkerhetspolitik. Redogörelsen tas till remissdebatt i detta plenum. 

3.  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 6/2016 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som förvaltningsutskottet, försvarsutskottet och framtidsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016

Regeringens propositionRP 88/2016 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1-3/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 43/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den

Regeringens propositionRP 7/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om kommersiell godstransport på väg

Regeringens propositionRP 143/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

Regeringens propositionRP 86/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 86/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer samt av vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 74/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 33 c § i inkomstskattelagen, av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet samt av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 91/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 91/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av beskattningsförfarandet och skatteuppbörden

Regeringens propositionRP 29/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-40. i proposition RP 29/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 42/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 42/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om identitetskort och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 41/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 41/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 78/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 78/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Regeringens propositionRP 59/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 59/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 66/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Utbildningsstyrelsen

Regeringens propositionRP 80/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 80/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med denRegeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd)

Regeringens propositionRP 15/2016 rd
Regeringens propositionRP 58/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 15/2016 rd och RP 58/2016 rd och lagförslag 2—10 i proposition RP 15/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för närståendevård och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 85/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 85/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 89/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 89/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 97/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 97/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 65/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 65/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 46/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. och 10. i proposition RP 46/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 11. lagförslaget i betänkandet. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 9. i proposition RP 46/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 70/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-24. i proposition RP 70/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kemikalielagen

Regeringens propositionRP 75/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 75/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och av lagen om nödcentralsverksamhet

Regeringens propositionRP 100/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 22 § i ordningslagen och lag om ändring av 28 § i lagen om privata säkerhetstjänster

Regeringens propositionRP 101/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen

Regeringens propositionRP 102/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

30.  Regeringens årsberättelse 2015Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015

BerättelseB 10/2016 rd
BerättelseB 15/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 10/2016 rd och B 15/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

31.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2015

BerättelseB 12/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

32.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om statens revisionsverks bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2015

BerättelseB 13/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 13/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

33.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2015

BerättelseB 14/2016 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

34.  Nästa plenum