Senast publicerat 09-06-2021 21:31

Plenarprotokollets huvudsida PR 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 14.00—20.17

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.17. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.58), andre vice talman Juho Eerola (15.58—17.57) och förste vice talman Antti Rinne (17.57—20.17). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-381257Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 253/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 253/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

Regeringens propositionRP 25/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-381177
Förslag till uttalande 9.6.2021
Bilaga 3A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Val av riksdagens biträdande justitieombudsman

ValVAL 21/2021 rd
Val

Riksdagen valde juris doktor Pasi Pölönen till riksdagens biträdande justitieombudsman. 

5.  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 4/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 4/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

BerättelseB 19/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 19/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 71/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 71/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

BerättelseB 1/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

BerättelseB 14/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

10.  Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020

BerättelseB 10/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till underrättelsetillsynsutskottet. 

11.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

BerättelseB 16/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Regeringens propositionRP 82/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 91/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 92/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Regeringens propositionRP 93/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 48/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Regeringens propositionRP 61/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.6.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.17.