Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 74/2015 rd Plenum Onsdag 2.12.2015 kl. 13.59—20.20

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.20. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.53) och andre vice talman Paula Risikko (17.53—20.20) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-32429Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 1.12.2015 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 2-6, 8, 10, 13, 15, 22, 24, 25/2015 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Regeringens propositionRP 44/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar

MedborgarinitiativMI 1/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 38/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 38/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 79/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 79/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen

Regeringens propositionRP 114/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 114/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 90/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 90/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 49/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 49/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 11 och 11 a § i lönegarantilagen och till lagar om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän, av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, av lagen om alterneringsledighet och av 6 och 23 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Regeringens propositionRP 64/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 64/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2014

BerättelseB 3/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 7/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2015 rd. 

12.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2014

BerättelseB 5/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 8/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2015 rd. 

13.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2014

BerättelseB 14/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2015 rd. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 34/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Regeringens propositionRP 58/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen

Regeringens propositionRP 110/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 120/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 

18.  Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

MedborgarinitiativMI 2/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 124/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 3.12.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan.