Plenarprotokollets huvudsida
PR
74
2015 rd
Plenum
Onsdag 2.12.2015 kl. 13.59—20.20
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.20. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.53) och andre vice talman Paula Risikko (17.53—20.20) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-32429
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 1.12.2015 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 2-6, 8, 10, 13, 15, 22, 24, 25/2015 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 38/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 79/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 114/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 90/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 49/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 11 och 11 a § i lönegarantilagen och till lagar om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän, av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, av lagen om alterneringsledighet och av 6 och 23 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 64/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2015 rd. 
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 5/2015 rd. 
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2015 rd. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 
Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 3.12.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan. 
Senast publicerat 07-04-2016 12:56