Plenarprotokollets huvudsida
PR
74
2016 rd
Plenum
Onsdag 22.6.2016 kl. 14.03—21.14
Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 21.14. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.03—15.41 och 17.59—20.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.41—17.59 och 20.01—21.14) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-68037
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Carl Haglunds begäran om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en andra tilläggsbudget för 2016 i proposition RP 88/2016 rd enligt betänkadet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1—3/2016 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den andra tilläggsbudgeten för 2016. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 43/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 32/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till domstolslag och lagstiftning som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-67920
RP 7/2016 rd Förslag till uttalande
Bilaga 6A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-57. i proposition RP 7/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om kommersiell godstransport på väg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 143/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagar om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är i dag onsdag 22.6.2016 kl.. Plenum avslutades kl. 21.14. 
Senast publicerat 17-01-2017 16:06