Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 74/2017 rd Plenum Onsdag 21.6.2017 kl. 13.59—0.32

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades 22.6.2017 kl. 00.32. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—15.59, 18.00—20.29 och 22.27—23.30) och andre vice talman Arto Satonen (15.59—18.00, 20.29—22.27 och 23.30—00.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-134195Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 272/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 272/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Statsrådets försvarspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 3/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2017 rd
Första behandlingen

Behandlingen av ärendet avbryts. 

5.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 5/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 5/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning

Regeringens propositionRP 51/2017 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen

Regeringens propositionRP 56/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 5/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 56/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 50/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 1, 3/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner

LagmotionLM 21/2017 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

10.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

Statsrådets redogörelseSRR 4/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.6.2017. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.6.2017 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 00.32.