Senast publicerat 24-05-2021 18:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 74/2019 rd Plenum Tisdag 3.12.2019 kl. 14.01—15.37

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 15.37. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.01—15.37). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-278184Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Ny ledamot

Anmälan om ny ledamot. 

2.2.  Meddelande om statsrådets anhållan om avsked

Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279570
Republikens presidents skrivelse om statsrådets avskedsbegäran 3.12.2019
Bilaga 2.2A

Meddelades att republikens president har mottagit och godkänt statsminister Antti Rinnes begäran om avsked för statsrådet av den 3 decemerber 2019 samt bett statsrådet fortsätta som expeditionsministär till dess att en ny regering utnämnts. 

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 41/2019 rd
Val

Riksdagen valde Matias Mäkynen till ersättare i stora utskottet. 

4.  Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 42/2019 rd
Val

Riksdagen valde Kristiina Salonen till medlem och Maria Guzenina till ersättare i utrikesutskottet. 

5.  Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 43/2019 rd
Val

Riksdagen valde Matias Mäkynen till medlem i lagutskottet. 

6.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 44/2019 rd
Val

Riksdagen valde Matias Mäkynen till medlem i ekonomiutskottet. 

7.  Interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats

InterpellationIP 2/2019 rd
Enda behandling

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

Regeringens propositionRP 92/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 95/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Regeringens propositionRP 94/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till kyrkolag (RP 19/2019 rd)

Regeringens propositionRP 93/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

Regeringens propositionRP 96/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 35/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 7/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 2/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 58/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 58/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 59/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 59/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller polisens förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 75/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 75/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 64/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 64/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Regeringens propositionRP 81/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 81/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 22/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 22/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 72/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-29. i proposition RP 72/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 30. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 73/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 73/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ

Regeringens propositionRP 57/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 3/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 57/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll

Regeringens propositionRP 56/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2019 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 56/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

Regeringens propositionRP 24/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 35/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 34/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 34/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

28.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen

Regeringens propositionRP 80/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 83/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 74/2019 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 44/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen

Regeringens propositionRP 86/2019 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 36/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 31/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang

Regeringens propositionRP 68/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

36.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Regeringens propositionRP 70/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

37.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar som gäller inkomstdatasystemet samt lagen om beskattningsförfarande och lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 62/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner

Regeringens propositionRP 60/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019. 

40.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 4.12.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.37.