Plenarprotokollets huvudsida
PR
75
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.6.2018 kl. 14.01—19.25
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 19.25. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—17.03), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.03—18.01) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.01—19.25). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-199752
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en tilläggsbudget för 2018 i proposition RP 73/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 1-41/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2018. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-199755
Förslag till uttalanden 26.6.2018
Bilaga 4A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 40/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 62/2017 rd, 16-17/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. och 11.-12. i proposition RP 34/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 10. i proposition RP 34/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 83/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-115. i proposition RP 49/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 116. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021
Statsministerns upplysning
SU 2/2018 rd
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet remitterades till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 och 20 § i kreditupplysningslagen och lag om ändring av 1 kap. 32 § och 11 kap. 1 § i utsökningsbalken
Lagmotion
Jari
Myllykoski
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
11
Aila Paloniemis begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 49/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
12
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.6.2018. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 28.6.2018 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 19.25. 
Senast publicerat 28-06-2018 17:36