Senast publicerat 11-06-2021 14:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 75/2021 rd Plenum Fredag 11.6.2021 kl. 12.58—13.07

Plenum började kl. 12.58. Plenum avslutades kl. 13.07. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (12.58—13.07). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-381879Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 10.6.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 98-104/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 213, 266, 301, 314-319, 322, 323, 326, 335, 336, 338/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 30/2021 rd
Val

Riksdagen valde Iiris Suomela till medlem i stora utskottet. 

4.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 31/2021 rd
Val

Riksdagen valde Iiris Suomela till ersättare i grundlagsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 32/2021 rd
Val

Riksdagen valde Iiris Suomela till medlem och Inka Hopsu till ersättare i finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 84/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 84/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 52/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 52/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Regeringens propositionRP 247/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Regeringens propositionRP 1/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 80/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 88/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Regeringens propositionRP 51/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2021. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 15.6.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.07.