Plenarprotokollets huvudsida
PR
76
2015 rd
Plenum
Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30
Plenum började kl. 13.04. Plenum avbröts kl. 13.15. Plenum fortsatte kl. 15.29. Plenum avslutades kl. 15.30. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.04—13.15) och andre vice talman Paula Risikko (15.29—15.30) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-33396
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Övriga meddelanden
Talmanskonferensen överlämnade 3.12.2015 talmanskonferensens förslag TKF 2/2015 rd. Förslaget tas till remissdebatt i detta plenum. 
Regeringens propositioner
Statsrådet har 3.12.2015 lämnat regeringens propositioner RP 132, 133/2015 rd 
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 3.12.2015 unionsärendet U 21/2015 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som försvarsutskottet, förvaltningsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 282, 284, 286-290, 293-300, 306/2015 rd har anlänt till riksdagen. 
Övriga meddelanden
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-33379
Bilaga 2.5A
Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen 
Val av ledamöter i riksrätten
Val
Riksdagen valde ledamöter och suppleanter i riksrätten. 
Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige
Val
Riksdagen valde ledamot Pertti Hakanen till suppelant i Folkpensionsanstaltens fullmäktige. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 34/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Dels andra, dels enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1 i talmanskonferensens förslag och utskottets nya lagförslag 3 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände förslaget till reglemente för riksdagens kansli i talmanskonferensens förslag enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa : Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnbidragslagen och 4 § i lagen om underhållsstöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 8.12.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan. 
Senast publicerat 23.2.2016 14:44