Senast publicerat 24-05-2021 16:14

Plenarprotokollets huvudsida PR 76/2015 rd Plenum Fredag 4.12.2015 kl. 13.04—15.30

Plenum började kl. 13.04. Plenum avbröts kl. 13.15. Plenum fortsatte kl. 15.29. Plenum avslutades kl. 15.30. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.04—13.15) och andre vice talman Paula Risikko (15.29—15.30) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-33396Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Talmanskonferensen överlämnade 3.12.2015 talmanskonferensens förslag TKF 2/2015 rd. Förslaget tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 3.12.2015 lämnat regeringens propositioner RP 132, 133/2015 rd 

2.3.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 3.12.2015 unionsärendet U 21/2015 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som försvarsutskottet, förvaltningsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 

2.4.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 282, 284, 286-290, 293-300, 306/2015 rd har anlänt till riksdagen. 

2.5.  Övriga meddelanden

Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-33379Bilaga 2.5A

Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen 

3.  Val av ledamöter i riksrätten

Val

Riksdagen valde ledamöter och suppleanter i riksrätten. 

4.  Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige

Val

Riksdagen valde ledamot Pertti Hakanen till suppelant i Folkpensionsanstaltens fullmäktige. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 34/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 34/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

MedborgarinitiativMI 2/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän och till nytt reglemente för riksdagens kansli

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 6/2015 rd
Dels andra, dels enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 i talmanskonferensens förslag och utskottets nya lagförslag 3 utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände förslaget till reglemente för riksdagens kansli i talmanskonferensens förslag enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2014

BerättelseB 6/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

10.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa : Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2014

BerättelseB 16/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

11.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2014

BerättelseB 13/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 61/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen

Regeringens propositionRP 289/2014 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 37/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 66/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen

Regeringens propositionRP 69/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar

Regeringens propositionRP 109/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen

Regeringens propositionRP 82/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

Regeringens propositionRP 41/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 80/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnbidragslagen och 4 § i lagen om underhållsstöd

Regeringens propositionRP 70/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgiftRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)

Regeringens propositionRP 106/2015 rd
Regeringens propositionRP 128/2015 rd
ÅtgärdsmotionAM 11/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Regeringens propositionRP 127/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

Regeringens propositionRP 51/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Regeringens propositionRP 112/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015. 

26.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 8.12.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan.