Plenarprotokollets huvudsida
PR
76
2018 rd
Plenum
Torsdag 28.6.2018 kl. 12.01—17.54
Plenum började kl. 12.01. Plenum avbröts kl. 14.01. Plenum fortsatte kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.54. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (12.01—14.01 och 16.00—17.54). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-200068
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 209, 214, 219-222, 227, 228, 231-233, 238-240, 245/2018 vp har anlänt till riksdagen. 
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
VAL 80/2018 rd
Val
Riksdagen valde Markku Pakkanen till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Lantmäteriverket
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 82/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 21/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av II avd. 3 kap. 1 § i lagen om transportservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om försämringarna av arbetsvillkoren (Antti Lindtman sd)
Muntligt spörsmål
MFT 107/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om korrigering av aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (Anna Kontula vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 108/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ökande av stödet för rehabilitering av arbetslösa (Antero Laukkanen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 109/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tryggandet av den finländska jordbruksproduktionen (Ritva Elomaa saf)
Muntligt spörsmål
MFT 110/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om bättre rättigheter för könsminoriteter (Jani Toivola gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 111/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om translagen (Eva Biaudet sv)
Muntligt spörsmål
MFT 112/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om landskapsreformen (Hannu Hoskonen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 113/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om lösande av EU:s flyktingkris (Pertti Salolainen saml)
Muntligt spörsmål
MFT 114/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om skjutvapenlagen (Reijo Hongisto blå)
Muntligt spörsmål
MFT 115/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hur statsministerns ställföreträdare kopplar av under sommaren (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
MFT 116/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Avbrytande av riksmötet
Riksdagsarbete diverse
RAD 3/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen fodkände talmanskonferenses förslag. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 4.9.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.54. 
Senast publicerat 29.8.2018 17:12