Senast publicerat 17-06-2022 15:39

Plenarprotokollets huvudsida PR 76/2022 rd Plenum Fredag 17.6.2022 kl. 12.59—13.25

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.25. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (12.59—13.25) 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-34461Bilaga 1A

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 16.6.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 97-102/2022 rd. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 252, 259, 263, 268, 270/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3. Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 15.6.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 64-71/2022 rd till utskott. 

3. Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Statsrådets redogörelseSRR 2/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2022 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Regeringens propositionRP 82/2022 rd
LagmotionLM 54/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 82/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 54/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 85/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 85/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Regeringens propositionRP 92/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bostadssparpremier, lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad och lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Regeringens propositionRP 45/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 45/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Regeringens propositionRP 71/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 71/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 78/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 78/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 86/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Regeringens propositionRP 60/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022. 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän

Regeringens propositionRP 50/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 231/2021 rd
LagmotionLM 37/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 88/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Regeringens propositionRP 62/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2022. 

15. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.6.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.25.