Plenarprotokollets huvudsida
PR
77
2015 rd
Plenum
Tisdag 8.12.2015 kl. 14.00—4.12
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 04.12. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—15.59 och 23.59—1.58), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—17.57, 20.02—21.57 och 1.58—4.12) och andre vice talman Paula Risikko (17.57—20.02 och 21.57—23.59) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-34697
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 4.12.2015 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 5/2015 rd: Lagfäst förbud mot nollavtal. 
Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information
Interpellation
Framställande av interpellation
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnbidragslagen och 4 § i lagen om underhållsstöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 127/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 61/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i proposition RP 289/2014 rd 1.-3. enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 66/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 69/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 109/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 82/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 41/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 112/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 63/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 90/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av lagen om ändring av 2 a kap. i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 62/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 110/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 120/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 49/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 124/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet och avgivandet av förklaringen i proposition RP 45/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 45/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ lösning av konsumenttvister
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 74/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om betalningsinstitut, betaltjänstlagen och lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 115/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 11 och 11 a § i lönegarantilagen och till lagar om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän, av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, av lagen om alterneringsledighet och av 6 och 23 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 64/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa : Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om bekämpning av skogsskador och viltskadelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.12.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 4.12. 
Senast publicerat 17.11.2017 14:48