Senast publicerat 24-05-2021 16:17

Plenarprotokollets huvudsida PR 77/2015 rd Plenum Tisdag 8.12.2015 kl. 14.00—4.12

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 04.12. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—15.59 och 23.59—1.58), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—17.57, 20.02—21.57 och 1.58—4.12) och andre vice talman Paula Risikko (17.57—20.02 och 21.57—23.59) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-34697Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 4.12.2015 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 5/2015 rd: Lagfäst förbud mot nollavtal. 

3.  Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen under ledning av finansministern samt riksdagens rätt att få korrekt information

InterpellationIP 5/2015 rd
Framställande av interpellation

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 80/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 80/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnbidragslagen och 4 § i lagen om underhållsstöd

Regeringens propositionRP 70/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgiftRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)

Regeringens propositionRP 106/2015 rd
Regeringens propositionRP 128/2015 rd
ÅtgärdsmotionAM 11/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Regeringens propositionRP 127/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 127/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 37/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

Regeringens propositionRP 51/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 61/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 61/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen

Regeringens propositionRP 289/2014 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i proposition RP 289/2014 rd 1.-3. enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 66/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 66/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen

Regeringens propositionRP 69/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 69/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar

Regeringens propositionRP 109/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 109/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen

Regeringens propositionRP 82/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 82/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

Regeringens propositionRP 41/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 41/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Regeringens propositionRP 112/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 112/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 34/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt

Regeringens propositionRP 58/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 38/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 79/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

22.  Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

MedborgarinitiativMI 2/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen

Regeringens propositionRP 114/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 63/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 63/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 90/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 90/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av lagen om ändring av 2 a kap. i strafflagen

Regeringens propositionRP 62/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 62/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen

Regeringens propositionRP 110/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 110/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 12 och 48 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 120/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 10/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 120/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 49/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 49/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 124/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 11/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 124/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 45/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2015 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet och avgivandet av förklaringen i proposition RP 45/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 45/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om alternativ lösning av konsumenttvister

Regeringens propositionRP 74/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 74/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om betalningsinstitut, betaltjänstlagen och lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 115/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 115/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 11 och 11 a § i lönegarantilagen och till lagar om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän, av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, av lagen om alterneringsledighet och av 6 och 23 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Regeringens propositionRP 64/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 64/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

35.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2014

BerättelseB 6/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2015 rd
Enda behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

36.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa : Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2014

BerättelseB 16/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2015 rd
Enda behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

37.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2014

BerättelseB 13/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 3/2015 rd
Enda behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen

Regeringens propositionRP 132/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om bekämpning av skogsskador och viltskadelagen

Regeringens propositionRP 133/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

40.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.12.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 4.12.