Senast publicerat 23-06-2021 17:01

Plenarprotokollets huvudsida PR 77/2021 rd Plenum Onsdag 16.6.2021 kl. 14.03—18.48

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 18.48. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.03—14.58 och 16.53—18.48) och talman Anu Vehviläinen (14.58—16.53). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-382529Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020 (B 19/2021 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Regeringens propositionRP 82/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 82/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 76/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 40/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 226/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 226/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 48/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 48/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Övrigt ärende: Biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar

Övrigt ärendeÖ 8/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Regeringens propositionRP 241/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 70/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2021 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 85/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 63/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 63/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2021. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.6.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.48.