Plenarprotokollets huvudsida
PR
78
2015 rd
Plenum
Onsdag 9.12.2015 kl. 14.17—21.39
Plenum började kl. 14.17. Plenum avslutades kl. 21.39.  
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.17—17.02), talman Maria Lohela (17.02—18.14) och andre vice talman Paula Risikko (18.14—21.39) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-34863
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 34/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om rundradioskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 58/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 49 § i universitetslagen och 43 § i yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 38/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 79/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 114/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnbidragslagen och 4 § i lagen om underhållsstöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 70/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 106/2015 rd och RP 128/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2 och 3 i proposition RP 128/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslag 2 och 3 i proposition RP 106/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 
Interpellation om sysselsättningspolitiken
Interpellation
Enda behandling
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kyrkolagen, om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omskifte och skyldighet att återbära egendom
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bokföringslagen och vissa lagar som har samband med den samt en ny lag om offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i familjevårdslagen, 10 § i lagen om stöd för närståendevård, 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 27 e § i socialvårdslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.12.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 21.39. 
Senast publicerat 30.6.2016 17:36