Plenarprotokollets huvudsida
PR
78
2016 rd
Plenum
Tisdag 6.9.2016 kl. 14.00—18.42
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.42. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—16.00 och 17.38—18.42) och talman Maria Lohela (16.00—17.38) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-70004
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Ny ledamot
Anmälan om ny ledamot. 
Övriga meddelanden
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-70496
Bilaga 2.2A
Anmälan om republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet. 
Valförrättning
Fyllnadsval till stora utskottet, förvaltningsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet förrättas i plenum torsdag 8.9.2016, som börjar klockan 16. 
Regeringens propositioner
Under uppehållet i riksmötet lämnade statsrådet 7.7., 4.8., 18.8., 25.8. och 1.9.2016 regeringens propositioner RP 115-128/2016 rd. I detta plenum förs remissdebatt om RP 119, 121 och 122/2016 rd. 
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 11.8., 25.8. och 1.9.2016 unionsärendena U 33-51/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 33, 41 och 42, förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 34-37 och 44-46, finansutkottet ska lämna utlåtande till om ärende U 38, 48 och 49, ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 39, 40, 43 och 47, kommunikationsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 50 samt kommunikationsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 51. 
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2015 (B 9/2016 rd). 
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Risikko) SR 4/2016 rd. 
Bindningar, övriga
Till riksdagen har lämnats biträdande justitieombudsman Sakslins redogörelse för bindningar Ö 1/2016 rd. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 260, 263, 281, 293, 294, 298, 305-309, 311, 315-317, 320-405, 409/2016 rd har anlänt till riksdagen. 
Kristiina Salonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Kristiina Salonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i ekonomiutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Hanna Halmeenpääs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Paavo Arhinmäkis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Paavo Arhinmäkis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Nasima Razmyars begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Nasima Razmyars begäran om befrielse från uppdraget som medlem i miljöutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Maria Tolppanens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Maria Tolppanens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Maria Tolppanens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i miljöutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ungdomslag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av utförseln av kulturföremål, lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen och lag om ändring av 18 § i lagen om Nationalgalleriet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den lagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av sjölagen, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och fartygsregisterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.9.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen, lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.9.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.9.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.42. 
Senast publicerat 08-11-2016 12:56