Senast publicerat 24-05-2021 16:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 78/2016 rd Plenum Tisdag 6.9.2016 kl. 14.00—18.42

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.42. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—16.00 och 17.38—18.42) och talman Maria Lohela (16.00—17.38) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-70004Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Ny ledamot

Anmälan om ny ledamot. 

2.2.  Övriga meddelanden

Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-70496Bilaga 2.2A

Anmälan om republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet. 

2.3.  Valförrättning

Fyllnadsval till stora utskottet, förvaltningsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet förrättas i plenum torsdag 8.9.2016, som börjar klockan 16. 

2.4.  Regeringens propositioner

Under uppehållet i riksmötet lämnade statsrådet 7.7., 4.8., 18.8., 25.8. och 1.9.2016 regeringens propositioner RP 115-128/2016 rd. I detta plenum förs remissdebatt om RP 119, 121 och 122/2016 rd. 

2.5.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 11.8., 25.8. och 1.9.2016 unionsärendena U 33-51/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 33, 41 och 42, förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 34-37 och 44-46, finansutkottet ska lämna utlåtande till om ärende U 38, 48 och 49, ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 39, 40, 43 och 47, kommunikationsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 50 samt kommunikationsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 51. 

2.6.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2015 (B 9/2016 rd). 

2.7.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Risikko) SR 4/2016 rd. 

2.8.  Bindningar, övriga

Till riksdagen har lämnats biträdande justitieombudsman Sakslins redogörelse för bindningar Ö 1/2016 rd. 

2.9.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 260, 263, 281, 293, 294, 298, 305-309, 311, 315-317, 320-405, 409/2016 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Kristiina Salonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 18/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Kristiina Salonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i ekonomiutskottet

Begäran om befrielseBEF 19/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Hanna Halmeenpääs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 20/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Paavo Arhinmäkis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 21/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Paavo Arhinmäkis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 22/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

8.  Nasima Razmyars begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 29/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

9.  Nasima Razmyars begäran om befrielse från uppdraget som medlem i miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 30/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

10.  Maria Tolppanens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 31/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

11.  Maria Tolppanens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Begäran om befrielseBEF 32/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

12.  Maria Tolppanens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 33/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ungdomslag

Regeringens propositionRP 111/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av utförseln av kulturföremål, lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen och lag om ändring av 18 § i lagen om Nationalgalleriet

Regeringens propositionRP 112/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 119/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 113/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi samt om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare

Regeringens propositionRP 114/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den lagstiftning inom inrikesministeriets förvaltningsområde som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd

Regeringens propositionRP 107/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 121/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 122/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av sjölagen, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och fartygsregisterlagen

Regeringens propositionRP 96/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.9.2016. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen, lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 77/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.9.2016. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.9.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.42.