Senast publicerat 24-05-2021 16:14

Plenarprotokollets huvudsida PR 79/2015 rd Plenum Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07

Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 03.07. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.02—17.57 och 22.04—23.56), andre vice talman Paula Risikko (17.57—19.59 och 23.56—3.07) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.59—22.04) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-35563Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä utrikesminister Timo Soini finansminister Alexander Stubb kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula inrikesminister Petteri Orpo undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen näringsminister Olli Rehn försvarsminister Jussi Niinistö justitie- och arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä 

2.1.  Muntlig fråga om beredningen av tvingande lagstiftning (Jukka Gustafsson sd)

Muntligt spörsmålMFT 62/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om självanställdas utkomstskydd för arbetslösa (Outi Alanko-Kahiluoto gröna)

Muntligt spörsmålMFT 63/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om mindre överskuldsättning (Hanna Sarkkinen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 64/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om att integrera personer som fått uppehållstillstånd (Carl Haglund sv)

Muntligt spörsmålMFT 65/2015 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Meddelanden

3.1.  Bindningar, övriga

Till riksdagen har lämnats redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman (referendarieråd Pölönen) Ö 1/2015 rd. 

3.2.  Valförrättning

Val av riksdagens generalsekreterare förrättas i plenum fredagen den 11 december kl. 13. Valet förrättas med stöd av 16 § i riksdagens arbetsordning på samma sätt som val av talman. Riksdagsledamöterna kommer att få ett utdrag ur kanslikommissionens protokoll. Ansökningshandlingarna finns till påseende hos centralkansliets jour. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering

Regeringens propositionRP 73/2015 rd
LagmotionLM 27/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 9/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning

Regeringens propositionRP 78/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 78/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 77/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen

Regeringens propositionRP 76/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 76/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 94/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 105/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 88/2015 rd
LagmotionLM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 88/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 3/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 99/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 99/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 59/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 59/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 130/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 130/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Regeringens propositionRP 129/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 129/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kyrkolagen, om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal

Regeringens propositionRP 75/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 75/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omskifte och skyldighet att återbära egendom

Regeringens propositionRP 72/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 72/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 55/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift

Regeringens propositionRP 117/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 117/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen

Regeringens propositionRP 24/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt

Regeringens propositionRP 84/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 84/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 27/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 27/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral

Regeringens propositionRP 108/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 81/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 81/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen

Regeringens propositionRP 92/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i familjevårdslagen, 10 § i lagen om stöd för närståendevård, 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 27 e § i socialvårdslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Regeringens propositionRP 93/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 93/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 107/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 107/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bokföringslagen och vissa lagar som har samband med den samt en ny lag om offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog

Regeringens propositionRP 89/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 89/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 98/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

29.  Lagmotion med förslag till ändring av vägtrafiklagen

LagmotionLM 24/2015 rdMaria Guzenina sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

30.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen

LagmotionLM 47/2015 rdTimo Heinonen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

31.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar

LagmotionLM 50/2015 rdTimo Heinonen saml 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

32.  Nästa plenum