Plenarprotokollets huvudsida
PR
79
2015 rd
Plenum
Torsdag 10.12.2015 kl. 16.02—3.07
Plenum började kl. 16.02. Plenum avslutades kl. 03.07. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.02—17.57 och 22.04—23.56), andre vice talman Paula Risikko (17.57—19.59 och 23.56—3.07) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (19.59—22.04) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-35563
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
utrikesminister
Timo
Soini
finansminister
Alexander
Stubb
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
inrikesminister
Petteri
Orpo
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
näringsminister
Olli
Rehn
försvarsminister
Jussi
Niinistö
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
Muntlig fråga om beredningen av tvingande lagstiftning (Jukka Gustafsson sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om självanställdas utkomstskydd för arbetslösa (Outi Alanko-Kahiluoto gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om mindre överskuldsättning (Hanna Sarkkinen vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att integrera personer som fått uppehållstillstånd (Carl Haglund sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Meddelanden
Bindningar, övriga
Till riksdagen har lämnats redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman (referendarieråd Pölönen) Ö 1/2015 rd. 
Valförrättning
Val av riksdagens generalsekreterare förrättas i plenum fredagen den 11 december kl. 13. Valet förrättas med stöd av 16 § i riksdagens arbetsordning på samma sätt som val av talman. Riksdagsledamöterna kommer att få ett utdrag ur kanslikommissionens protokoll. Ansökningshandlingarna finns till påseende hos centralkansliets jour. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 78/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 76/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 88/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 3/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 99/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 59/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 130/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 129/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kyrkolagen, om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 75/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omskifte och skyldighet att återbära egendom
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 72/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 55/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 117/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 84/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 27/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 81/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 92/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i familjevårdslagen, 10 § i lagen om stöd för närståendevård, 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 27 e § i socialvårdslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 93/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 107/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bokföringslagen och vissa lagar som har samband med den samt en ny lag om offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 89/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 98/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Lagmotion med förslag till ändring av vägtrafiklagen
Lagmotion
Maria
Guzenina
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen
Lagmotion
Timo
Heinonen
saml
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar
Lagmotion
Timo
Heinonen
saml
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Nästa plenum
Senast publicerat 30-06-2016 17:10