Plenarprotokollets huvudsida
PR
79
2016 rd
Plenum
Onsdag 7.9.2016 kl. 14.08—16.54
Plenum började kl. 14.08. Plenum avslutades kl. 16.54. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.08—16.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.01—16.54) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-70429
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Valförrättning
Fyllnadsval till framtidsutskottet och till Finlands delegation i Nordiska rådet förrättas i plenum torsdag 8.9.2016, som börjas klockan 16. 
Fyllnadsval till ekonomiutskottet
Val
Riksdagen valde Sinuhe Wallinheimo till ersättare i ekonomiutskottet. 
Fyllnadsval till miljöutskottet
Val
Riksdagen valde Pertti Salolainen till medlem i miljöutskottet. 
Outi Mäkeläs begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kommunikationsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Ben Zyskowicz begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Arto Satonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Arto Satonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunikationsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Arto Satonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Juhana Vartiainens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Jaana Pelkonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Kalle Jokinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Kalle Jokinens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i lagutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Jukka Kopras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i framtidsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Sari Raassinas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i framtidsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Anders Adlercreutz begäran om befrielse från uppdraget som medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Thomas Blomqvists begäran om befrielse från uppdraget som medlem i förvaltningsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Anna-Maja Henrikssons begäran om befrielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Anna-Maja Henrikssons begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kanslikommissionen
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Susanna Huovinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Sofia Vikmans begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Risikko)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Övrigt ärende biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar
Övrigt ärende
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och av 15 c § i lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till elsäkerhetslag och till lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tryckbärande anordningar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa andra laga
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 120 § i tobakslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om avlägsnande av vrak samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lagar om ändring av sjölagen, lagen om tillsyn över fartygssäkerheten och fartygsregisterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 96/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen, lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare samt till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 77/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 8.9.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.54. 
Senast publicerat 1.11.2016 12:58