Senast publicerat 11-02-2022 15:54

Plenarprotokollets huvudsida PR 8/2022 rd Plenum Fredag 11.2.2022 kl. 12.59—13.09

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.09. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (12.59—13.09). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-5093Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 10.2.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 6-10/2022 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 733, 735, 741-746, 748-757, 759, 760, 762/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 10.2.2022 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 1/2022 rd: Sätt GRÄNSER för gruvdriften. 

2.4.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 10.2.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 1-9/2022 rd till utskott. 

3.  Mika Niikkos begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 3/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Leena Meris begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i ekonomiutskottet

Begäran om befrielseBEF 4/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till en reform av lagstiftningen om säkerställda obligationer

Regeringens propositionRP 203/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 203/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

LagmotionLM 58/2021 rdInka Hopsu gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Regeringens propositionRP 237/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2022. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2022. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. i bokföringslagen

Regeringens propositionRP 221/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2022. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Brottspåföljdsmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 57/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2022. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Regeringens propositionRP 127/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2022. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

Regeringens propositionRP 223/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2022. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, punktskattelagen och tobakslagen

Regeringens propositionRP 5/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2022. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 15.2.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.09.