Plenarprotokollets huvudsida
PR
80
2019 rd
Plenum
Onsdag 11.12.2019 kl. 14.00—17.56
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.56. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.58 och 17.51—17.56) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—17.51). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-279743
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Val av förste vice talman
Val
VAL 50/2019 rd
Val
Riksdagen valde riksdagsledamot, juris kandidat Antti Rinne till riksdagens förste vice talman. 
Övriga meddelanden
Förste vice talmannens högtidliga försäkran. 
Övriga meddelanden
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279755
Skrivelse till republikens president
Bilaga 4A
Meddelande till republikens president om valet av förste vice talman. 
5
Meddelanden
5.1
Statsrådets meddelande
Statsrådet har 10.12.2019 till riksdagen överlämnat meddelande SRM 2/2019 rd om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019. 
5.2
Valförrättning
Val av medlemmar i riksrätten förrättas i plenum fredag 13.12.2019 klockan 13. Kandidatlistorna ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 12.12.2019 klockan 12. 
5.3
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 10.12.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 43-48/2019 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-282142
Ändringsförslag 11.12.2019
Bilaga 6A
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 63/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 13, 15, 18, 28/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 66/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020—2023 samt till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 85/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 34/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 83/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Interpellation om att ta hem finska medborgare eller Isis-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet
Interpellation
Framställande av interpellation
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
VAL 45/2019 rd
Val
Riksdagen valde Arto Pirttilahti till medlem och Anne Kalmari till ersättare i finansutskottet. 
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
VAL 46/2019 rd
Val
Riksdagen valde Tuomas Kettunen till medlem och Antti Kurvinen till ersättare i lagutskottet. 
Fyllnadsval till försvarsutskottet
Val
VAL 47/2019 rd
Val
Riksdagen valde Tuomas Kettunen till medlem i försvarsutskottet. 
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
VAL 48/2019 rd
Val
Riksdagen valde Pasi Kivisaari till medlem i framtidsutskottet. 
Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Val
VAL 49/2019 rd
Val
Riksdagen valde Tuomas Kettunen till medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
En behandling
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut i talmanskonferensens förslag TKF 1/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 76/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 69/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 61/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens årsberättelse 2018
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018
Berättelse
Berättelse
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019. 
29
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 12.12.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.56. 
Senast publicerat 28-01-2020 13:18