Senast publicerat 21-06-2021 10:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 80/2021 rd Plenum Fredag 18.6.2021 kl. 12.59—14.33

Plenum började kl. 12.59. Plenum avbröts kl. 13.26. Plenum fortsatte kl. 14.31. Plenum avslutades kl. 14.33. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (12.59—13.26) och förste vice talman Antti Rinne (14.31—14.33). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-383011Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 17.6.2021 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 6/2021 rd om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. 

2.2.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Saarikko och Kurvinen) SR 3/2021 rd. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020 (B 8/2021 rd). 

2.4.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 17.6.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 52-55/2021 rd till utskott. 

2.5.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 310, 325, 327–333, 337, 339, 340/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.6.  Övriga meddelanden

Meddelande om nytt namn på en riksdagsgrupp 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Regeringens propositionRP 241/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-383148
Ändringsförslag 18.6.2021
Bilaga 3A
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-50. i proposition RP 241/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya 51. och 52. lagförslaget i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 265/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 17 och 78/2020 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 9/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 33/2021 rd
Val

Riksdagen valde Mai Kivelä till ersättare i stora utskottet. 

6.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 34/2021 rd
Val

Riksdagen valde Merja Kyllönen till medlem och Mai Kivelä till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

ValVAL 35/2021 rd
Val

Riksdagen valde Veronika Honkasalo till ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

8.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

ValVAL 36/2021 rd
Val

Riksdagen valde Markus Mustajärvi till ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

Regeringens propositionRP 1/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 1/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 80/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 80/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 88/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 88/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet och privilegier för den enhetliga patentdomstolen

Regeringens propositionRP 51/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände protokollet i proposition RP 51/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.6.2021. 

14.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 21.6.2021 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 14.33.