Senast publicerat 24-05-2021 16:14

Plenarprotokollets huvudsida PR 81/2015 rd Plenum Måndag 14.12.2015 kl. 12.01—0.39

Plenum började kl. 12.01. Plenum avslutades kl. 00.39. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (12.01—15.00 och 19.59—22.01), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.00—17.28 och 22.01—23.53) och andre vice talman Paula Risikko (17.28—19.59 och 23.53—0.39) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-36684Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)

Regeringens propositionRP 30/2015 rd
Regeringens propositionRP 118/2015 rd
BudgetmotionBM 1-362/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

2.1.  Huvudtitel 21 Riksdagen

Riksdagen godkände huvudtitel 21 enligt betänkandet. 

2.2.  Huvudtitel 22 Republikens president

Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet. 

2.3.  Huvudtitel 23 Statsrådets kansli

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering

Regeringens propositionRP 73/2015 rd
LagmotionLM 27/2015 rd
Utskottets betänkandeGrUB 9/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 27/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 80/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning

Regeringens propositionRP 78/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 77/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen

Regeringens propositionRP 76/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnbidragslagen och 4 § i lagen om underhållsstöd

Regeringens propositionRP 70/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 12/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av en lag om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgiftRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, ändring av lagen om ändring av sjukförsäkringslagen samt temporär ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift (RP 106/2015 rd)

Regeringens propositionRP 106/2015 rd
Regeringens propositionRP 128/2015 rd
ÅtgärdsmotionAM 11/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2015 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 16 och 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag och om temporär ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Regeringens propositionRP 127/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 94/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 105/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 105/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 37/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger och om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 88/2015 rd
LagmotionLM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

Regeringens propositionRP 51/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 99/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 61/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2015 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände ramavtalet till den del det hör till Finlands behörighet och lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen i proposition RP 61/2015 rd. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen från översynskonferensen i Kampala 2010 samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen och tvångsmedelslagen

Regeringens propositionRP 289/2014 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2015 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände de ändringar till stadgan som avses i proposition RP 289/2014 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 289/2014 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 59/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 59/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 130/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 14/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 130/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet, av lagen om beskattningsförfarande, av 3 och 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och av 2 a § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

Regeringens propositionRP 129/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 129/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kyrkolagen, om upphävande av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk, om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal och om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal

Regeringens propositionRP 75/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 15/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 75/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 66/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 66/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omskifte och skyldighet att återbära egendom

Regeringens propositionRP 72/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 72/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 55/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagen om ändring av luftfartslagen

Regeringens propositionRP 69/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 69/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar

Regeringens propositionRP 109/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 109/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift

Regeringens propositionRP 117/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 117/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, vägtrafiklagen och 23 kap. 9 och 12 i strafflagen

Regeringens propositionRP 24/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 24/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt

Regeringens propositionRP 84/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 84/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om hantering av risker orsakade av främmande arter och lagar om ändring av naturvårdslagen och av jaktlagen

Regeringens propositionRP 82/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 82/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd, lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

Regeringens propositionRP 41/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 9/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 41/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Regeringens propositionRP 27/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 27/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral

Regeringens propositionRP 108/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 11/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 108/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 81/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 81/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

36.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Regeringens propositionRP 112/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 112/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets tre förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

37.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mentalvårdslagen

Regeringens propositionRP 92/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 92/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i familjevårdslagen, 10 § i lagen om stöd för närståendevård, 23 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 27 e § i socialvårdslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar samt lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Regeringens propositionRP 93/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 93/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Regeringens propositionRP 107/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 107/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

40.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bokföringslagen och vissa lagar som har samband med den samt en ny lag om offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog

Regeringens propositionRP 89/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 89/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

41.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 98/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

42.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 15.12.2015 kl. 10.00. Plenum avslutades klockan 00.39.