Senast publicerat 23-06-2021 17:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 81/2021 rd Plenum Måndag 21.6.2021 kl. 11.59—18.45

Plenum började kl. 11.59. Plenum avslutades kl. 18.45. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (11.59—13.57 och 15.56—17.58) och talman Anu Vehviläinen (13.57—15.56 och 17.58—18.45). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-383407Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 18.6.2021 överlämnat regeringens proposition RP 105/2021 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 31/2021 rd till utskott. 

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Saarikko och Kurvinen)

Statsrådets skrivelseSR 3/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Regeringens propositionRP 241/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Regeringens propositionRP 82/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen och av 17 a § i rättshjälpslagen

Regeringens propositionRP 247/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 11/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 70/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 63/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 63/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 85/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 85/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 47/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 47/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Regeringens propositionRP 74/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 22.6.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.45.