Senast publicerat 29-06-2021 12:46

Plenarprotokollets huvudsida PR 84/2021 rd Plenum Måndag 28.6.2021 kl. 14.01—17.53

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 17.53. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.01—15.57) och förste vice talman Antti Rinne (15.57—17.53). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-384014Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 23.6.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 106-108/2021 rd. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 32/2021 rd till utskott. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020 (B 6/2021 rd). 

2.4.  Valförrättning

Det meddelades att fyllnadsval till utskotten ska förrättas. 

3.  Ari Torniainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 27/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Statsrådets redogörelseSRR 3/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 96/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.6.2021. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Regeringens propositionRP 62/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.6.2021. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.6.2021. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 29.6.2021 kl. 11.00. Plenum avslutades kl. 17.53.