Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 85/2020 rd Plenum Onsdag 3.6.2020 kl. 14.01—16.38

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 16.38. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.01—15.58) och förste vice talman Antti Rinne (15.58—16.38). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-305755Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration

Regeringens propositionRP 79/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Regeringens propositionRP 71/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 80/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial

Regeringens propositionRP 49/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 49/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Regeringens propositionRP 56/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 56/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Regeringens propositionRP 60/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.6.2020. 

8.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Övrigt ärendeÖ 22/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 19/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.6.2020. 

9.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 23/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 20/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.6.2020. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 3.6.2020 kl 16.50. Plenum avslutades kl. 16.38.