Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 86/2020 rd Plenum Onsdag 3.6.2020 kl. 16.50—17.52

Plenum började kl. 16.50. Plenum avslutades kl. 17.52. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.50—17.52). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-305759Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Övrigt ärendeÖ 22/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 19/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 23/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 20/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 4.6.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.52.