Plenarprotokollets huvudsida
PR
89
2017 rd
Plenum
Tisdag 19.9.2017 kl. 14.01—20.49
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.49. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.01—16.00 och 20.09—20.49), talman Maria Lohela (16.00—17.57) och andre vice talman Arto Satonen (17.57—20.09) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-139676
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 14.9.2017 unionsärendena U 50-55/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som försvarsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 50, förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 51, kulturutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 52-54 och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 55. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om näringsförbud och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 269/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
9
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.9.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 101-125/2017 rd 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 20.9.2017 kl.10.00. Plenum avslutades kl. 20.49. 
Senast publicerat 21-09-2017 11:30