Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 89/2017 rd Plenum Tisdag 19.9.2017 kl. 14.01—20.49

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 20.49. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.01—16.00 och 20.09—20.49), talman Maria Lohela (16.00—17.57) och andre vice talman Arto Satonen (17.57—20.09) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-139676Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 14.9.2017 unionsärendena U 50-55/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som försvarsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 50, förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 51, kulturutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 52-54 och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 55. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 99/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter

Regeringens propositionRP 97/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan

Regeringens propositionRP 98/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om näringsförbud och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 269/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 8/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 269/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Regeringens propositionRP 79/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Meddelanden

9.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 19.9.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 101-125/2017 rd 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 20.9.2017 kl.10.00. Plenum avslutades kl. 20.49.