Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 89/2018 rd Plenum Tisdag 25.9.2018 kl. 14.00—17.09

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.09. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—15.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—17.09). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-207686Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av Ålands lagtings initiativ som innehåller förslag till lag om ändring av vallagen lämnades den 21 september 2018 (Ö 3/2018 rd). 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 87/2018 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om Domstolsverket

Regeringens propositionRP 136/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 139/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 144/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 28/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

Regeringens propositionRP 103/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 103/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag

Regeringens propositionRP 198/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2018. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

Regeringens propositionRP 67/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 9/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.9.2018. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 26.9.2018 kl.14.00. Plenum avslutades kl. 17.09.