Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 9/2017 rd Plenum Fredag 17.2.2017 kl. 12.59—13.31

Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.31. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.59—13.31) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-107429Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 16.2.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 5-8/2017 rd 

2.2.  Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 16.2.2017 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 3/2017 rd Statsrådets försvarpolitiska redogörelse. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 667, 670, 672-676/2016 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen

MedborgarinitiativMI 2/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Fyllnadsval till kulturutskottet

Val

Riksdagen valde Outi Alanko-Kahiluoto till medlem i kulturutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen

Regeringens propositionRP 1/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 1/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen och av vissa lagar som har samband med den

LagmotionLM 1/2017 rdJari Myllykoski vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden

Regeringens propositionRP 254/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2017. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 187/2016 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2017. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Regeringens propositionRP 185/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2017. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.2.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31.