Plenarprotokollets huvudsida
PR
9
2017 rd
Plenum
Fredag 17.2.2017 kl. 12.59—13.31
Plenum började kl. 12.59. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (12.59—13.31) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-107429
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 16.2.2017 överlämnat regeringens propositioner RP 5-8/2017 rd 
2.2
Statsrådets redogörelse
Statsrådet har 16.2.2017 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 3/2017 rd Statsrådets försvarpolitiska redogörelse. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 667, 670, 672-676/2016 rd har anlänt till riksdagen. 
Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
Riksdagen valde Outi Alanko-Kahiluoto till medlem i kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 1/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen och av vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Jari
Myllykoski
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för ett lån till Internationella valutafonden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2017. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.2.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Senast publicerat 01-09-2017 13:40