Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 9/2018 rd Plenum Tisdag 20.2.2018 kl. 14.05—18.19

Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 18.19. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.05—16.02), andre vice talman Tuula Haatainen (16.02—17.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—18.19). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-171861Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 15.2.2018 unionsärendena U 3-6/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 3, finansutskottet ska lämna utlåtande till i ärendena U 4 och 5 samt finansutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 6. 

2.2.  Ordförande och vice ordförande till utskotten

Stora utskottet har 16.2.2018 valt ledamot Arto Satonen till ordförande och ledamot Maria Lohela till vice ordförande. Framtidsutskottet har 16.2.2018 valt ledamot Stefan Wallin till ordförande. 

2.3.  Valförrättning

Val av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse förrättas i det plenum som hålls fredagen den 23 februari 2018 kl. 13. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 10 samma dag. 

3.  Sari Sarkomaas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 12/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Sanna Lauslahtis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet och som medlem i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 13/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Jaana Laitinen-Pesolas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 14/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag

Regeringens propositionRP 198/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 199/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 203/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen

Regeringens propositionRP 174/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 174/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 185/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 2/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 185/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 197/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 197/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel och lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringens propositionRP 184/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 184/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Moderskapslag

MedborgarinitiativMI 3/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2018. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 21.2.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.19.