Plenarprotokollets huvudsida
PR
9
2018 rd
Plenum
Tisdag 20.2.2018 kl. 14.05—18.19
Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 18.19. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.05—16.02), andre vice talman Tuula Haatainen (16.02—17.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—18.19). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-171861
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 15.2.2018 unionsärendena U 3-6/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 3, finansutskottet ska lämna utlåtande till i ärendena U 4 och 5 samt finansutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till i ärende U 6. 
2.2
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Stora utskottet har 16.2.2018 valt ledamot Arto Satonen till ordförande och ledamot Maria Lohela till vice ordförande. Framtidsutskottet har 16.2.2018 valt ledamot Stefan Wallin till ordförande. 
2.3
Valförrättning
Val av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse förrättas i det plenum som hålls fredagen den 23 februari 2018 kl. 13. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 10 samma dag. 
Sari Sarkomaas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet
Begäran om befrielse
BEF 12/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Sanna Lauslahtis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet och som medlem i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 13/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Jaana Laitinen-Pesolas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 14/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som utrikesutskottet, förvaltningsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet, utrikesutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 174/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 185/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 197/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel och lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 184/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Moderskapslag
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2018. 
15
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 21.2.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.19. 
Senast publicerat 23-02-2018 14:30