Senast publicerat 24-05-2021 18:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 9/2020 rd Plenum Onsdag 19.2.2020 kl. 13.59—18.38

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.38. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.59—14.56), andre vice talman Juho Eerola (14.56—16.58) och förste vice talman Antti Rinne (16.58—18.38). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-286025Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 11/2020 rd
Val

Riksdagen valde Vilhelm Junnila till ersättare i lagutskottet. 

3.  Fyllnadsval till framtidsutskottet

ValVAL 12/2020 rd
Val

Riksdagen valde Jenna Simula till ersättare i framtidsutskottet. 

4.  Debattinitiativ om problem till följd av skuldsättning

DebattinitiativDI 2/2019 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, av 21 § i säkerhetsutredningslagen och av gruvlagen

Regeringens propositionRP 8/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

MedborgarinitiativMI 3/2019 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 3/2019 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 e § i lagen om hemkommun

LagmotionLM 35/2019 rdRitva Elomaa saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen

LagmotionLM 37/2019 rdMari Rantanen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 20.2.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.38.