Senast publicerat 15-02-2022 16:45

Plenarprotokollets huvudsida PR 9/2022 rd Plenum Tisdag 15.2.2022 kl. 14.00—15.27

Plenum började kl. 13.45. Plenum avslutades kl. 15.27. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—15.27). 

1.  Namnupprop

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 7-12/2022 rd till utskott. 

3.  Anneli Kiljunens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 5/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 8/2022 rd
Val

Riksdagen valde Jussi Halla-aho till medlem i utrikesutskottet. 

5.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 9/2022 rd
Val

Riksdagen valde Juha Mäenpää till ersättare i ekonomiutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 11 och 18 kap. i vattenlagen

Regeringens propositionRP 243/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens propositionRP 10/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 8/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i matrikellagen

Regeringens propositionRP 7/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Regeringens propositionRP 127/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

Regeringens propositionRP 223/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 223/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 139/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-17. i proposition RP 139/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. i bokföringslagen

Regeringens propositionRP 221/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 221/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om trafiksystem och landsvägar

Regeringens propositionRP 237/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 1/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 237/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Brottspåföljdsmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 57/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-20. i proposition RP 57/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, punktskattelagen och tobakslagen

Regeringens propositionRP 5/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 5/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 242/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 242/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.2.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.27.