Plenarprotokollets huvudsida
PR
90
2016 rd
Plenum
Tisdag 27.9.2016 kl. 14.03—21.47
Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 21.47. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.03—16.00 och 19.55—21.47), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.59) och andre vice talman Arto Satonen (17.59—19.55). 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-76489
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Li Anderssons begäran om begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Juha Eerolas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Juha Eerolas begäran om begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i försvarsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Mattila)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2017 och lag om ändring av inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker och av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag om överföring av punkt- och bilbeskattningsuppgifter på Skatteförvaltningen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Räddningsinstitutet och av lagen om Polisyrkeshögskolan
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet samt till lag om ändring av renskötsellagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions - och radiofond
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2015
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om grundläggande utbildning och 9 § i gymnasielagen
Lagmotion
Anna
Kontula
vänst
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 28.9.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.47. 
Senast publicerat 01-06-2017 12:52