Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 90/2016 rd Plenum Tisdag 27.9.2016 kl. 14.03—21.47

Plenum började kl. 14.03. Plenum avslutades kl. 21.47. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.03—16.00 och 19.55—21.47), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.59) och andre vice talman Arto Satonen (17.59—19.55). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-76489Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Li Anderssons begäran om begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet

Begäran om befrielseBEF 53/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

3.  Juha Eerolas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 54/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Juha Eerolas begäran om begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i försvarsutskottet

Begäran om befrielseBEF 55/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Mattila)

Statsrådets skrivelseSR 5/2016 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2017 och lag om ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 135/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagorna till lagen om punktskatt på flytande bränslen och till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Regeringens propositionRP 136/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker och av 3 § i och bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Regeringens propositionRP 137/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 138/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 137 och 143 § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 139/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag

Regeringens propositionRP 158/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag om överföring av punkt- och bilbeskattningsuppgifter på Skatteförvaltningen

Regeringens propositionRP 159/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Regeringens propositionRP 154/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet, kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Räddningsinstitutet och av lagen om Polisyrkeshögskolan

Regeringens propositionRP 157/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 140/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet och social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet samt till lag om ändring av renskötsellagen

Regeringens propositionRP 143/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 145/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions - och radiofond

Regeringens propositionRP 146/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

Regeringens propositionRP 147/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om el- och naturgasnätsavgifter

Regeringens propositionRP 148/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 149/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare

Regeringens propositionRP 150/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Regeringens propositionRP 151/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Regeringens propositionRP 152/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Regeringens propositionRP 153/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Regeringens propositionRP 156/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

28.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2015

BerättelseB 16/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

29.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om grundläggande utbildning och 9 § i gymnasielagen

LagmotionLM 37/2016 rdAnna Kontula vänst 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 122/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Regeringens propositionRP 124/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 130/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.9.2016. 

33.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 28.9.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.47.