Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 91/2020 rd Plenum Onsdag 10.6.2020 kl. 14.00—20.50

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 20.50. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.00—15.59 och 18.00—20.01) och talman Anu Vehviläinen (15.59—18.00 och 20.01—20.50). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-307482Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Statsrådets redogörelseSRR 1/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 7/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 1/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 65/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-307503
Förslag till uttalanden 5.6.2020
Bilaga 3A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 65/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 88/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 82/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti

Regeringens propositionRP 83/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 89/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 90/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 87/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag

Regeringens propositionRP 92/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 93/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 53/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 17/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet

Regeringens propositionRP 50/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 50/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Maria Guzeninas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i ekonomiutskottet

Begäran om befrielseBEF 11/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

15.  Anu Vehviläinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 12/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

16.  Antti Kurvinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 13/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

17.  Arto Pirttilahtis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 14/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

18.  Markus Lohis begäran om befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 15/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

19.  Mikko Savolas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 16/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

20.  Anu Vehviläinens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i revisionsutskottet och miljöutskottet

Begäran om befrielseBEF 17/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 63/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2020. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa temporära bestämmelser som gäller skatteuppbörd

Regeringens propositionRP 74/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.6.2020. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 11.6.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.50.