Senast publicerat 24-05-2021 17:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 92/2020 rd Plenum Torsdag 11.6.2020 kl. 16.00—18.32

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.32. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (16.00—17.56) och andre vice talman Juho Eerola (17.56—18.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-307960Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Krista Mikkonen inrikesminister Maria Ohisalo vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om öppenheten i beslutsfattandet gällande EU:s återhämtningsfond (Ritva Elomaa saf)

Muntligt spörsmålMFT 81/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om att följa grundlagsutskottets ståndpunkter vid deltagande i krismekanismer (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 82/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om hur legalitetsprincipen förverkligas under undantagsförhållanden (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 83/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om skäligare elöverföringspriser (Heikki Vestman saml)

Muntligt spörsmålMFT 84/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om främjande av likabehandling (Tarja Filatov sd)

Muntligt spörsmålMFT 85/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om att ingripa i strukturell rasism (Bella Forsgren gröna)

Muntligt spörsmålMFT 86/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om användande av skattemedel för att publicera människofientligt material (Matti Semi vänst)

Muntligt spörsmålMFT 88/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om åtgärder för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet (Sandra Bergqvist sv)

Muntligt spörsmålMFT 87/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 53/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 17/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 53/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Meddelanden

4.1.  Övriga meddelanden

Ledamot Ano Turtiainen har den 9 juni 2020 anmält att han bildat en riksdagsgrupp med namnet Eduskuntaryhmä Ano Turtiainen (at), på svenska Riksdagsgrupp Ano Turtiainen (at) 

4.2.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 11.6.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 100, 101/2020 rd. Propositionerna tas till remissdebatt i detta plenum. 

5.  Talmanskonferensens förslag till sittordning för ledamöterna

Riksdagsarbete diverseRAD 1/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

6.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 23/2020 rd
Val

Riksdagen valde Katri Kulmuni och Jouni Ovaska till medlemmar och Arto Pirttilahti till ersättare i stora utskottet. 

7.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 24/2020 rd
Val

Riksdagen valde Eeva Kalli till medlem och Markus Lohi till ersättare i grundlagsutskottet. 

8.  Fyllnadsval till revisionsutskottet

ValVAL 25/2020 rd
Val

Riksdagen valde Hanna-Leena Mattila till ersättare i revisionsutskottet. 

9.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 26/2020 rd
Val

Riksdagen valde Markus Lohi till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 

10.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 22/2020 rd
Val

Riksdagen valde Matias Mäkynen till medlem i ekonomiutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 101/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet

Regeringens propositionRP 100/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Regeringens årsberättelse 2019

BerättelseB 1/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 16.10.2020. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa temporära bestämmelser som gäller skatteuppbörd

Regeringens propositionRP 74/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 63/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 63/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 88/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 23-27/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 23-27/2020 rd till finansutskottet. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 12.6.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.32.