Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 93/2018 rd Plenum Tisdag 2.10.2018 kl. 14.05—22.06

Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 22.06. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.05—15.59 och 19.58—22.06), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—18.02) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.02—19.58). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-210257Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 88/2018 rd till utskott. 

2.2.  Ordförande och vice ordförande till utskotten

Stora utskottet har 28.9.2018 valt ledamot Simon Elo till vice ordförande. 

3.  Kaj Turunens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 55/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Arto Satonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet

Begäran om befrielseBEF 56/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Jukka Kopras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet

Begäran om befrielseBEF 57/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag

Regeringens propositionRP 198/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 154/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 153/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice samt till lagar om ändring av socialvårdslagen och 13 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 159/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab

Regeringens propositionRP 147/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 149/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

Regeringens propositionRP 155/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg samt med förslag till lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal

Regeringens propositionRP 156/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 157/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 107/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 107/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Regeringens propositionRP 80/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 10/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 80/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017

BerättelseB 18/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

Regeringens propositionRP 67/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 9/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände ramavtalet till den del det ingår i Finlands behörighet i proposition RP 67/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 67/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Lagmotion med förslag till lag om djurvälfärd och till vissa lagar som har samband med den

LagmotionLM 39/2018 rdEmma Kari gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 77/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2018. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 30/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2018. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 3.10.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 22.06.