Plenarprotokollets huvudsida
PR
93
2018 rd
Plenum
Tisdag 2.10.2018 kl. 14.05—22.06
Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 22.06. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.05—15.59 och 19.58—22.06), förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—18.02) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.02—19.58). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-210257
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 88/2018 rd till utskott. 
2.2
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Stora utskottet har 28.9.2018 valt ledamot Simon Elo till vice ordförande. 
Kaj Turunens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet
Begäran om befrielse
BEF 55/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Arto Satonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i grundlagsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 56/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Jukka Kopras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i jord- och skogsbruksutskottet
Begäran om befrielse
BEF 57/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice samt till lagar om ändring av socialvårdslagen och 13 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg samt med förslag till lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 107/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 80/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 18/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände ramavtalet till den del det ingår i Finlands behörighet i proposition RP 67/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 67/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om djurvälfärd och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Emma
Kari
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2018. 
22
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 3.10.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 22.06. 
Senast publicerat 3.10.2018 16:45