Plenarprotokollets huvudsida
PR
94
2020 rd
Plenum
Tisdag 16.6.2020 kl. 14.02—16.54
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.54. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.02—16.00) och talman Anu Vehviläinen (16.00—16.54). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-308687
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Social- och hälsovårdsutskottet har 12.6.2020 valt ledamot Markus Lohi till ordförande. 
2.2
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 22/2020 rd till utskott. 
Fyllnadsval till grundlagsutskottet
Val
VAL 27/2020 rd
Val
Riksdagen valde Markku Eestilä till ersättare i grundlagsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-17. i proposition RP 18/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 18. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 94/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen samt 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 84/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 85/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2, 4 och 6—16 i proposition RP 54/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1, 3 och 5 i proposition RP 54/2019 rd samt lagförslag 1, 2 och 3 i proposition RP 10/2020 rd sammanförda enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Riksdagen godkände betänkandets fem förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 63/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 50/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.6.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.6.2020. 
23
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 16.6.2020 kl. 17.03. Plenum avslutades kl. 16.54. 
Senast publicerat 17-06-2020 13:36