Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 95/2016 rd Plenum Onsdag 5.10.2016 kl. 13.59—17.00

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.00. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—17.00) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-78858Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till stora utskottet

Val

Riksdagen valde Olavi Ala-Nissilä till medlem och Juha Pylväs till ersättare i stora utskottet. 

3.  Fyllnadsval till lagutskottet

Val

Riksdagen valde Juha Pylväs till medlem i lagutskottet. 

4.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

Val

Riksdagen valde Mikko Kärnä till medlem i social- och hälsovårdsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till kanslikommissionen

Val

Riksdagen valde Jukka Kopra till medlem och Heli Järvinen till ersättare i kanslikommissionen. 

6.  Debattinitiativ om extremrörelser och våld i Finland

DebattinitiativDI 13/2016 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare, pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 130/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 164/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 166/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i koden som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 167/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 168/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Regeringens propositionRP 171/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 173/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

15.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2015

BerättelseB 7/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2016 rd. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 99/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 9/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2016. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om fordonstrafikregistret, av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 129/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2016. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och av 2 § i lagen om jämställdhetsombudsmannen

Regeringens propositionRP 98/2016 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2016. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 6.10.2016 klo 16.00. Plenum avslutades kl. 17.00.