Senast publicerat 16-09-2021 10:42

Plenarprotokollets huvudsida PR 97/2021 rd Plenum Onsdag 15.9.2021 kl. 13.59—19.43

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 19.43. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.59—15.48) och förste vice talman Antti Rinne (15.48—19.43). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-388762Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Bindningar, övriga

Till riksdagen har lämnats ställföreträdande biträdande justitieombudsman Sarjas redogörelse för sina bindningar Ö 10/2021 rd. 

3.  Statsministerns upplysning om den arktiska strategin

Statsministerns upplysningSU 3/2021 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som revisionsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 119/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

Regeringens propositionRP 116/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och lagen om ändring av atomansvarighetslagen

Regeringens propositionRP 117/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Regeringens propositionRP 239/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 239/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-28. i proposition RP 28/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

BerättelseB 1/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 1/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 11/2020 rdSebastian Tynkkynen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 16 kap. 16 § i strafflagen

LagmotionLM 80/2020 rdLeena Meri saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd

LagmotionLM 98/2020 rdKatja Hänninen vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 och 8 § i barnbidragslagen

LagmotionLM 103/2020 rdKatja Hänninen vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 102/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.9.2021. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 16.9.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.43.