Senast publicerat 24-05-2021 17:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 98/2020 rd Plenum Måndag 22.6.2020 kl. 14.02—18.02

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 18.02. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.02—15.57) och förste vice talman Antti Rinne (15.57—18.02). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-309511Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 17.6.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 102-105/2020 rd. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 23, 24/2020 rd till utskott. 

2.3.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Harakka) SR 2/2020 rd. 

2.4.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019 (B 15/2020 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 91/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 58/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 14/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 91/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration

Regeringens propositionRP 79/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten

Regeringens propositionRP 64/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vissa temporära bestämmelser som gäller skatteuppbörd

Regeringens propositionRP 74/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 74/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 89/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 89/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 82/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 82/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti

Regeringens propositionRP 83/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 83/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-17. i proposition RP 18/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 18. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Regeringens propositionRP 20/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 20/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 94/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 13/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 94/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 95/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 95/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 80/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 80/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 85/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 85/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen samt 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 84/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 84/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Regeringens propositionRP 86/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 86/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag

Regeringens propositionRP 92/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 10/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 92/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 93/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 93/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagarRegeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 54/2019 rd
Regeringens propositionRP 10/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 2, 4 och 6—16 i proposition RP 54/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände lagförslag 1, 3 och 5 i proposition RP 54/2019 rd samt lagförslag 1, 2 och 3 i proposition RP 10/2020 rd sammanförda utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 68/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 68/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet

Regeringens propositionRP 100/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2020 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 100/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 100/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 23.6.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.02.