Senast publicerat 24-05-2021 17:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 99/2020 rd Plenum Tisdag 23.6.2020 kl. 14.00—15.32

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.32. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—15.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-309698Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Talmanskonferensen har 22.6.2020 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 3/2020 rd till temporär ändring av riksdagens arbetsordning. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Klimatårsberättelse 2020 (B 18/2020 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration

Regeringens propositionRP 79/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 79/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden och 1 § i lagen om Energimyndigheten

Regeringens propositionRP 64/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-309612
Förslag till uttalande 22.6.2020
Bilaga 4A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 64/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6.  Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Övrigt ärendeÖ 5/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 21/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.6.2020. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Regeringens propositionRP 4/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.6.2020. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 101/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.6.2020. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 23.6.2020 kl. 15.40. Plenum avslutades kl. 15.32.