Senast publicerat 06-06-2021 17:58

Punkt i protokollet PR 10/2021 rd Plenum Onsdag 17.2.2021 kl. 14.02—19.03

3.  Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

InterpellationIP 1/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-351565
Förslag om misstroende 16.2.2021
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Jussi Halla-ahos m.fl. interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.2.2021. 

Under debatten har Ville Tavio understödd av Sari Essayah och Ilkka Kanerva understödd av Markku Eestilä framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Först ställs Ville Tavios förslag mot Ilkka Kanervas förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.  

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Ilkka Kanervas förslag ”ja”, Ville Tavios förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 45 nej; 23 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ilkka Kanervas förslag. 
2) Förtroende för statsrådet ”ja”, Ilkka Kanervas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 78 nej; 22 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.