Senast publicerat 04-06-2021 23:31

Punkt i protokollet PR 100/2016 rd Plenum Torsdag 13.10.2016 kl. 15.59—18.24

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 89 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 50/2016 rdTytti Tuppurainen sd 
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

Debatt
18.12 
Tytti Tuppurainen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Tässä on kysymys asiasta, joka tuntuu puhuttavan aina etenkin kesäaikana. Kysymyksessä on lakialoite siitä, että pantillisten juomapakkausten, siis pullojen ja tölkkien, keräämisestä saadut varat, siis panttitulot, olisivat saajalleen verotonta tuloa. Tämän hetken lainsäädännössä näin ei ole, ja ihmiset sen kokevat hyvin epäoikeudenmukaiseksi, ja aina aika ajoin tämä julkiseen keskusteluun nousee. Tämä on siis lakialoite laiksi tuloverolain 89 §:n muuttamisesta. 

Puhemies! Tietysti tuloverolain lähtökohtana on veropohjan riittävä laajuus. Veroja on kerättävä laillisesti hankituista tuloista siitä riippumatta, mistä tulonlähteestä on kysymys. Mutta tästä on kuitenkin poikkeuksia, ja tämän verovapauden eräänä tavoitteena on tukea pienimuotoista tai yleisesti hyödylliseksi katsottua ansaintatoimintaa. Tuloverolain 89 §:n mukaan luonnontuotetulot, esimerkiksi marjojen poimimisesta saadut tulot tai äidinmaidon luovuttamisesta saadut tulot, eivät ole veronalaisia. Tämäntyyppisiä poikkeuksia siis on. 

Mutta tuloverolain mukaan juomapakkausten, siis pullojen ja tölkkien, keräämisestä ja palautusjärjestelmälle luovuttamisesta saatava tulo sen sijaan on veronalaista. Lakia ei voi, puhemies, pitää tarkoituksenmukaisena, sillä kysymyksessä ovat ymmärrettävästi pääsääntöisesti hyvin vähäiset tulot. Lisäksi on huomattava, että palautusjärjestelmältä saatavat tulot, siis nämä panttimaksut, jäävät säännönmukaisesti verottajalle ilmoittamatta. Niinpä olisi johdonmukaista, että lakia muutettaisiin siten, että veronalaisuudesta vapautetaan myös pullojen ja tölkkien keräämisestä saadut tulot. Se myös viestisi yhteiskunnan tukea kierrätykselle ja asuin- ja luonnonympäristöä siistinä pitävälle juomapakkausten keräämiselle. Voimme varmasti kaikki yhtyä siihen näkemykseen, että ne henkilöt, jotka keräävät pulloja ja tölkkejä luonnonympäristöstä, puistoista tai kaupunkialueilta, tekevät meille kaikille palveluksen, ekoteon, pitämällä ympäristöä siistinä. He ansaitsevat näiden pullojen ja tölkkien palauttamisesta saadut tulot itselleen, ja näin ollen tämä verovapaus tulisi laissa säätää olemassa olevan tosiasian pohjalta. 

Tällä ei, puhemies, olisi vaikutusta julkiseen talouteen millään lailla, vaan tämä selkeyttäisi lainsäädäntöä ja olisi helppo toteuttaa lisäämällä tuloverolain 89 §:ään myös juomapakkausten palauttamisesta saadut tulot verovapauden kohdalle. 

Tämä, puhemies, olisi varmasti myös sitä normienpurkua, josta maamme hallitus pääministeri Juha Sipilän johdolla on halunnut pitää ääntä ja todeta, että byrokratiaa täytyy poistaa. Tämä varmasti olisi nimenomaan juuri sitä. 

18.16 
Sanna Marin sd :

Arvoisa puhemies! Hallitus on monesti tässäkin salissa ja salinkin ulkopuolella puhunut siitä, että normeja pitää purkaa ja byrokratiaa pitää vähentää. Se on valitettavaa, että täällä salissa ei nytten ole yhtään hallituspuolueen edustajaa paikalla, kun edustaja Tuppurainen esittelee lakiesitystänsä, joka nimenomaan tarjoaa keinon purkaa normeja sellaisessa tilanteessa, jossa niitä ei käytännössä tähänkään asti olla noudatettu. 

Muun muassa Verohallinnon ylitarkastaja Petri Manninen on todennut, ettei muista yhtään tapausta, jossa henkilöltä olisi peritty jälkiveroa ilmoittamattomien pullonkeräystulojen vuoksi. Verohallinto on myös todennut, että tämä ei ole heidän prioriteettilistassaan kovin korkealla, eli käytännössä näistä tuloista ei olla tähänkään asti maksettu veroa. Nyt olisi mahdollisuus korjata lainsäädäntöä juuri siihen suuntaan, että myös se olisi linjassa jo tämän olemassa olevan käytännön kanssa, eli voisimme purkaa normeja tältä osin. 

Muutenkin tämä edustaja Tuppuraisen tekemä lakialoite on oikein kannatettava. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.