Senast publicerat 04-06-2021 21:47

Punkt i protokollet PR 100/2016 rd Plenum Torsdag 13.10.2016 kl. 15.59—18.24

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av utförseln av kulturföremål, lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen och lag om ändring av 18 § i lagen om Nationalgalleriet

Regeringens propositionRP 112/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 112/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.