Senast publicerat 05-06-2021 09:02

Punkt i protokollet PR 100/2017 rd Plenum Fredag 6.10.2017 kl. 13.00—13.02

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 87/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.10.2017.