Senast publicerat 05-06-2021 15:50

Punkt i protokollet PR 100/2018 rd Plenum Fredag 12.10.2018 kl. 13.01—13.32

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

Regeringens propositionRP 110/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 110/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.