Senast publicerat 05-06-2021 09:01

Punkt i protokollet PR 101/2017 rd Plenum Tisdag 10.10.2017 kl. 13.59—17.18

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 § i mervärdesskattelagen och 32 i § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 111/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.