Senast publicerat 04-06-2021 21:52

Punkt i protokollet PR 102/2016 rd Plenum Tisdag 18.10.2016 kl. 13.59

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av utförseln av kulturföremål, lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen och lag om ändring av 18 § i lagen om Nationalgalleriet

Regeringens propositionRP 112/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 112/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.