Punkt i protokollet
PR
102
2018 rd
Plenum
Onsdag 17.10.2018 kl. 14.01—18.42
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 13 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 
För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Om vi inte inom den utsatta tiden hinner gå igenom hela talarlistan avbryts behandlingen av ärendet och fortsätter under dagens plenum efter att de övriga ärendena på dagordningen blivit behandlade. Om debatten om ärendet däremot avslutas före den reserverade tiden gått ut går vi över till nästa ärende på dagordningen, det vill säga ärende 14. 
Debatt
18.23
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa puhemies! Esityksen tavoitteena on parantaa rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen lasten asemaa rikosoikeudellisessa menettelyssä, ja mielestäni se on oikea tavoite. 
Alle 18-vuotias tutkintavanki on tällä hetkellä pidettävä erillään aikuisista tutkintavangeista, jollei hänen etunsa muuta vaadi. Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tutkintavankeuden aikana 18 vuotta täyttänyt tutkintavanki voitaisiin edelleen pitää erillään muista aikuisista tutkintavangeista, jos se on hänen olosuhteensa huomioon ottaen perusteltua. Häntä voitaisiin kuitenkin pitää samoissa tiloissa alle 18-vuotiaan tutkintavangin kanssa ”vain, jollei tämä olisi alle 18-vuotiaan tutkintavangin edun vastaista” — tässä kohdin voisin lisätä vielä, että ”ellei se haittaa esitutkintaa ja sen suorittamista”. 
Tällä hetkelläkin esitutkintaviranomaisen on ilmoitettava alaikäiselle epäillylle hänen oikeuksistaan, joten ilmoitusvelvollisuutta koskevien säännösten täydentäminen ei merkittävästi lisää esitutkintaviranomaisten työmäärää. Ilmoitusvelvollisuutta koskevilla ehdotuksilla ei ole siten merkittäviä taloudellisia vaikutuksiakaan. 
Arvoisa puhemies! Mielestäni tämä esitys täydentää hyvin nykyistä esitutkintalakia 15—17-vuotiaiden esitutkinnan osalta. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 2.11.2018 15:54