Punkt i protokollet
PR
102
2018 rd
Plenum
Onsdag 17.10.2018 kl. 14.01—18.42
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 18-10-2018 11:57