Senast publicerat 06-06-2021 12:37

Punkt i protokollet PR 102/2020 rd Plenum Onsdag 24.6.2020 kl. 11.59—16.28

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)

Regeringens propositionRP 88/2020 rd
Regeringens propositionRP 97/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 23-27/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 25.6.2020. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen: 

Behandlingen av ärendet inleds torsdag 25.6.2020 klockan 12. Finansutskottets ordförande presenterar betänkandet och därefter följer ett replikskifte på en och en halv timme, indelat i två 45 minuters pass. Grupperna får byta debattörer halvvägs in i replikskifte. Efter replikskiftet följer en allmän debatt, där de förhandsanmälda anförandena får vara högst 5 minuter långa. Övriga anföranden får vara högst 3 minuter långa.  

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast torsdag 25.6.2020 klockan 12. Voteringarna i anslutning till ärendet verkställs fredag 26.6.2020. Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses den fjärde tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande. 

Förfaringssättet godkändes. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2020.